Regulamin Forum
#1
REGULAMIN FORUM UKF & Up (wersja beta2)
(english version below)

Kontakt z Administracją Forum: kontakt@mikrofale.cafe, administracja@mikrofale.cafe.

Zasady ogólne
Korzystanie z Forum oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Informujemy, że Forum używa mechanizmu cookies zapisującego niewielkie pliki na komputerze Internauty przeglądającego Forum.
Przeczytaj politykę cookies (znajduje się pod koniec tego regulaminu).

Informujemy, że wyraźnie dystansujemy się od wszystkich treści powiązanych stron/plików i niniejszym nie przyjmujemy tych treści jako własnych.


Zasady dobrego zachowania na Forum.

1. Dbaj o atmosferę na Forum. Nie tolerujemy chamstwa, łamania prawa oraz wszelkich zachowań nie na poziomie. Nie dyskutuj o polityce, religii oraz innych, równie kontrowersyjnych tematach. Pisz we właściwym wątku. Trzymaj się tematu wątku. Bądź uprzejmy i przyjazny, a na Forum będziesz się czuł jak u siebie.

2. Pamiętaj, że to, co napiszesz, świadczy o Tobie i tylko Ty ponosisz odpowiedzialność za swoje słowa.

3. Zanim założysz nowy temat sprawdź, czy podobny już był poruszany.
Nie powielaj wątków i tematów.

4. Pisząc w wątku, nie pisz swoich postów jeden pod drugim, dopisuj kolejne zdania w poście posługując się funkcją edycji.

5. Zakładając nowy temat nadaj mu zrozumiały tytuł, nazwy produktów podawaj prawidłowo, w jasny sposób określ problem. Pamiętaj, że źle podany tytuł lub nazwa może uniemożliwić lub utrudnić jego późniejsze odszukanie.

6. Używaj poprawnego języka polskiego. Zanim umieścisz wiadomość na forum, sprawdź poprawność tekstu. Korzystaj z dostępnych narzędzi.

7. Pisz wiadomości w domyślnym kolorze i domyślną czcionką. Do wyróżnienia tekstu używaj pogrubienia. Kolor i wielkości czcionki to narzędzia zarezerwowane dla Administracji.

8. Do wiadomości możesz wstawić zdjęcie/obrazek podlinkowany z serwisu zewnętrznego, jeśli nie jesteś jego autorem podaj źródło i/lub autora.

9. Wszelka reklama sklepów, serwisów, usług itp. bez zgody Administracji jest zabroniona.

Zasady konta użytkownika.

10. Możesz mieć jedno konto. Identyfikatorem konta jest znak krótkofalarski (nadawczy lub nasłuchowy). Jeżeli go nie posiadasz, ustal z administracją nick (kontakt na stronie głównej), sugerujemy podawanie pełnych danych.
Możesz dołączyć emblemat konta (awatar) w postaci pliku graficznego. Awatar to mały obrazek widoczny przy każdej wypowiedzi użytkownika. Maksymalne wymiary awatara to 100x100 pikseli. Większy zostanie przeskalowany. Maksymalny rozmiar awatara to 25 KB.
Wybierając nick i awatar pamiętaj, aby nie był podobny i aby nie kojarzył się z innym użytkownikiem. Awatar nie może być animowany. Wielkość awatara przy postach zostanie automatycznie przeskalowana do rozmiaru 55x55 pikseli.

11. Konta użytkowników, którzy nie napisali żadnego postu mogą być kasowane po upływie 150 dni od rejestracji. Chcących zachować status czytającego zachęcamy do napisania kilku słów o sobie w wątku powitalnym.
Konta, których licznik postów wskazuje wartość >= 1 są bezpieczne!

12. Możesz dołączyć podpis (stopkę, sygnaturkę) do swojego konta. W podpisie używaj czcionki o wielkości standardowej (jeśli tekstu jest mało) lub o wielkości 9pt (jeśli treści jest więcej). Nie wstawiaj pustych wierszy i nie umieszczaj obiektów innych niż tekstowe. Nie zmieniaj koloru czcionki (chyba, że na szary). Możesz podać odnośnik internetowy z zastrzeżeniem p. 9.


Zasady porządkowe.

13. Posty sprzeczne z regulaminem zostaną skasowane.

14. Nie komentuj działań Administracji Forum. Jeśli masz uwagi, napisz PW (wiadomość prywatną) do moderatora danego działu lub do administracji.

15. Treści uznane przez Administrację za niestosowne mogą zostać wyedytowane lub usunięte.

16. Administracja Forum ma głos rozstrzygający w sprawach spornych.

17. Nieprzestrzeganie Regulaminu Forum może doprowadzić do wystosowania ostrzeżenia użytkownikowi albo zawieszenia, zablokowania lub usunięcia konta użytkownika.

18. Polityka Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) – małe pliki tekstowe, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki, a przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Korzystając ze strony forum zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies.
Dwa rodzaje plików Cookies:
- Ciasteczka sesyjne - pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z serwisu
- Ciasteczka stałe - pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia przez Twój system lub do momentu kiedy je usuniesz.
Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych zezwalają na przyjmowanie ciasteczek. Możesz zablokować ciasteczka – w tym celu skorzystaj z podręcznika użytkownika swojej przeglądarki i zmień jej ustawienia.

Uwaga: blokada ciasteczek może negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić funkcjonowanie określonych mechanizmów lub obszarów serwisu.

19. Ostrzeżenia - system kar dla użytkowników
Czym są ostrzeżenia?
Ostrzeżenia są formą kary dla użytkowników, którzy nie stosują się do ogólnie przyjętych zasad na forum. Najczęściej dotyczy to łamania regulaminu.
Kto może dawać i usuwać ostrzeżenia?
Ostrzeżenia są wystawiane przez administrację forum. Taką możliwość mogą mieć również inne osoby odpowiedzialne za forum, np. moderatorzy.
Jak sprawdzić kto i dlaczego dał mi ostrzeżenie?
Wystarczy wejść do widoku swojego profilu.
Czy jest możliwość reklamacji?
Jeżeli uważasz, że niesłusznie dostałeś ostrzeżenie zawsze możesz spróbować się odwołać do administracji forum.

Mikrofale.cafe Team

===============================================================================
Forum Rules (beta2 version)

English version (polish version at the top of the page)

Contact with Forum Administration: kontakt@mikrofale.cafe, administracja@mikrofale.cafe.

General rules
Using the Forum implies acceptance of these Regulations.

Please be informed that Forum uses cookies mechanism that saves small files on the computer of the Internet user viewing the Forum.
Please read the cookie policy (located at the end of these rules).

Please be advised that we expressly distance ourselves from all content of linked sites/files and hereby do not adopt such content as our own.


Rules of good behavior on the Forum.

1. Take care of the atmosphere on the Forum. We do not tolerate rudeness, breaking the law, or any behavior that is not on the level. Do not discuss politics, religion or other equally controversial topics.
Write in the right thread. Stick to the topic of the thread. Be polite and friendly, and you will feel at home on the Forum.

2. Remember that what you write is about you and only you are responsible for your words.

3. Before you start a new topic, check if a similar one has already been discussed.
Do not duplicate threads and topics.

4. When writing in the thread, do not write your posts one under another, add consecutive sentences in the post using the edit function.

5. When creating a new topic, give it a clear title, product names should be given correctly and the problem should be clearly defined. Remember that a wrongly given title or name may make it impossible or difficult to find it later.

6. Use correct Polish language. Before posting a message on the forum, check the correctness of the text. Use available tools.

7. Write your messages in the default color and font. Use bold to highlight text. Font color and size are tools reserved for the Administration.

8. You can add photo/picture to the message, if you are not the author of the link please provide the source and/or author.

9. Any advertisement of stores, services, etc. without approval of Administration are forbidden.


User account rules.

10. You can have one account. Your account identifier is the ham radio sign (transmit or listen). If you don't have it, agree with administration about nickname (contact on main page), we suggest you to give full details.
You can upload your account emblem (avatar) as a graphic file. An avatar is a small image that is visible next to every statement made by the user. The maximum size of an avatar is 100x100 pixels. Larger ones will be scaled down. The maximum size of an avatar is 25 KB.
When choosing a nickname and avatar, remember not to make them similar and not to associate them with another user. An avatar cannot be animated. The avatar size for posts will automatically be scaled to 55x55 pixels.

11. Accounts of users who have not written any posts can be deleted after 150 days from registration. If you want to keep your reading status we encourage you to write a few words about yourself in the welcome thread.
Accounts with post count >= 1 are safe!

12. You may add a sign (footer, signature) to your account. In your sign use standard font size (if there is little text) or 9pt font size (if there is more content). Do not insert blank lines and do not include non-text objects. Don't change the font color (except to gray). You may provide a web link subject to p. 9.


Rules of Order.

13. Posts that are against the rules will be deleted.

14. Do not comment on actions of Forum Administration. If you have any comments, please write PW (private message) to moderator of the given section or to the Administration.

15. Content considered inappropriate by the Administration can be edited or removed.

16. Forum Administration has a decisive voice in controversial issues.

17. Violation of Forum Regulations can lead to issuing a warning to the user or to suspending, blocking or deleting user's account.


18. Cookies Policy

The website uses cookies - small text files that a website sends to your browser, which sends them back the next time you visit the site. By using the forum site, you agree to the use of cookies.

Two types of cookies:
- Session cookies - remain on your device only while you are using the website
- Permanent cookies - remain on your device as long as they are set by your system or until you delete them.

The default settings of web browsers allow you to accept cookies. You can block cookies by referring to your browser's user manual and changing your settings.

Note: blocking cookies may adversely affect or prevent the operation of certain mechanisms or areas of the site.

19. Warning - a system of punishment for users

What are warnings?
Warnings are a form of punishment for users who do not follow the generally accepted forum rules. Most often it's about breaking the forum rules.
Who can give and remove warnings?
Warnings are given by the forum administration. This can also be done by other people responsible for the forum, such as moderators.
How do I find out who warned me and why?
It is sufficient to enter in your profile view.
Is it possible to complain?
If you feel you were unjustly warned, you can always try to appeal to the forum administration.

Mikrofale.cafe Team
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości